Thursday, October 28, 2010

Ethiopia

Ethiopia
Ethiopia 1 Birr - 1997
Picks 46
Ethiopia 5 Birr - 1997
Picks 47

Ethiopia 10 Birr - 1997
Picks 48

Ethiopia 50 Birr - 1997
Picks 49

Ethiopia 100 Birr - 1997
Picks 50

No comments: